0(850) 303 0 190
Mebusevleri Mah. eferefli Sok. 32/1
كانكايا / أنقرة
الاثنين - الجمعة 9:00 - 18:00
السبت والأحد مغلقان

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURUSU

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ KİMLERE VERİLİR?

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 31’nci maddesinde; “(1) Aşağıda belirtilen yabancılara kısa dönem ikamet izni verilebilir:
a) Bilimsel araştırma amacıyla gelecekler
b) Türkiye’de taşınmaz malı bulunanlar
c) Ticari bağlantı veya iş kuracaklar
ç) Hizmet içi eğitim programlarına katılacaklar
d) Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları
çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecekler
e) Turizm amaçlı kalacaklar
f) Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla
tedavi görecekler
g) Adli veya idari makamların talep veya kararına bağlı olarak Türkiye’de kalması
gerekenler
ğ) Aile ikamet izninden kısa dönem ikamet iznine geçenler
h) Türkçe öğrenme kurslarına katılacaklar
ı) Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacaklar
i) Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay
içinde müracaat edenler
j) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Türkiye’de çalışmayan ancak Cumhurbaşkanınca
belirlenecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin
ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu (1)
k) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları
(2) (Değişik: 28/7/2016-6735/27 md.) Kısa dönem ikamet izni, birinci fıkranın (j) ve (k)
bentleri hariç olmak üzere, her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle verilebilir.
(3) Birinci fıkranın (h) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri en fazla iki defa
verilebilir.
(4) Birinci fıkranın (i) bendi kapsamında verilen ikamet izinleri, bir defaya mahsus olmak
üzere en fazla bir yıl süreli verilebilir.
(5) (Ek: 28/7/2016-6735/27 md.) Birinci fıkranın (j) ve (k) bentleri kapsamında verilen
ikamet izinleri en fazla beşer yıllık sürelerle verilebilir”
hükmüne yer verilmek suretiyle KISA DÖNEM İKAMET İZNİ DÜZENLENEBİLECEK YABANCILAR KİMLER olduğu açıkça düzenleniştir; BAŞLIKLAR HALİNDE AÇIKLAMAK GEREKİRSE;

1-Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların bilimsel araştırmanın izne tabi olması halinde bilimsel araştırmaya konu ilgili kurum veya kuruluşlardan (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Enerji Bakanlığı, üniversiteler vb.) izin belgesi almaları; izne tabi olmaması halinde araştırma konusuna ilişkin beyan sunmaları istenilmektedir.Bu amaçla gelecek yabancılara ikamet izni düzenlenebilmesi için, yurt dışı temsilciliklerimizden ‘Bilimsel Araştırma’ amaçlı vize alınmış olması gerekmektedir.
2-Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar; Taşınmazı bulunan yabancıların ikamet izni talebinde bulunması halinde taşınmazın konut olması ve bu amaçla kullanılması gerekmektedir. Ayrıca aile üyelerinin konut üzerinde paylı veya elbirliği mülkiyet hakkına sahip olmaları halinde aile üyeleride bu kapsamda ikamet izni başvurusunda bulunabilmektedirler.Aile üyeleri, başvuru sahibinin eşini, ergin olmayan çocuğu ile bağımlı ergin çocuğunu ifade etmektedir.
3-Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar; Ticari bağlantı veya iş kuracak yabancıların üç ayın üzerinde ikamet izni talep etmesi halinde yabancıdan temas kuracağı kişi veya şirketlerin davet mektubu veya benzeri belgeler istenebilir.
4-Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar; Bu amaçla verilen ikamet izinleri hizmet içi eğitim verecek kurum veya kuruluşun sunduğu eğitimin içeriği, süresi, yeri konularındaki bilgi ve belgelere dayanarak program süresince düzenlenmektedir.
5-Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların ilgili kurumdan alınacak bilgi ve belgeyi sunması istenir.
İkamet izni süresi, eğitim veya benzeri amacın süresini geçemez.
Öğrenci değişim programları (Erasmus, Mevlana, Farabi vb.) kapsamında gelen öğrencilerden; ilk kayıt tarihlerinden itibaren üç ay içinde genel sağlık sigortalısı olmak için talepte bulunanlardan ayrıca sağlık sigortası istenmez. Ancak, kayıt tarihinden itibaren üç ay içinde başvuruda bulunmayarak genel sağlık sigortalısı olma hakkını kaybedenlerden özel sağlık sigortası yaptırmaları istenir.
6-TURİZM AMAÇLI KALACAK YABANCILAR; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancıların seyahat planlarına ilişkin hususlardaki (ülkede nerede, ne zaman ve ne süreyle kalacağı gibi) beyanı değerlendirilir. Gerekli görülmesi halinde bilgi veya belge sunması istenebilir.
7-Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar;
Bu amaçla Türkiye’ye gelen yabancıların kamu veya özel hastanelere kabulleri aranır. Bunlardan tüm tedavi masraflarını ödediklerini belgeleyenlerden sağlık sigortası şartı aranmaz.
İkamet izinleri tedavi sürelerine uygun olacak şekilde düzenlenir.
Tedavi süresince barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz.
Gerektiğinde ilgili hastaneden veya kamu kurum ve kuruluşundan yabancının tedavisine ilişkin bilgi veya belge istenebilir.
Mevcut Sağlık İşbirliği anlaşmaları kapsamında ülkemize tedavi amacıyla gelen yabancıların refakatçilerinin (anlaşmada refakatçilere ilişkin ayrıca bir hüküm bulunmuyorsa) ikamet izni işlemleri genel hükümlere göre yürütülmektedir.
Ayrıca 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek 14 üncü maddesine göre ülkemize gelen yabancıların en fazla iki kişiyi geçmeyen refakatçilerinden ikamet izni başvurularında geçerli sağlık sigortası şartı aranmamaktadır.
8- Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar; Bu amaçla düzenlenecek ikamet izninin süresi, karar veya talepte belirtilen süre göz önünde bulundurularak düzenlenir.
9-Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar;
En az üç yıl aile ikamet izni ile Türkiye’de kalmış olanlardan on sekiz yaşını tamamlayanlar, Türk vatandaşı ile evli olup üç yıl aile ikamet izni ile kaldıktan sonra boşanmış yabancılar (aile içi şiddet gerekçesi ile mağdur olduğunu mahkeme kararı ile ispat edenler için üç yıllık süre şartı aranmaz) ve destekleyicinin ölümü halinde bu kişiye bağlı aile ikamet izni ile kalanlar süre şartı aranmadan kısa dönem ikamet iznine başvurabilirler.
10-TÜRKÇE ÖĞRENME KURSLARINA KATILACAK OLAN YABANCILAR; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan ve Türkçe kursu vermeye yetkili kuruma (Milli Eğitim Bakanlığından izinli olmalıdır.) kayıt yaptıran yabancıya en fazla iki defa verilebilir.
Kurs süresi bir yıldan az ise ikamet izni süresi kurs süresini geçemez. Kursu veren kurum, Türkçe öğrenim amacıyla kayıt yaptıran yabancının kursa başlama ve devam durumunu il müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdür.
11-Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar; Bu amaçla düzenlenen ikamet izni süresi bir yılı geçemez. Barınma, iaşe veya sağlığa ilişkin giderleri ilgili kamu kurumlarınca karşılanan yabancılardan maddi imkânın tespiti ile geçerli sağlık sigortası şartı aranmaz. Kurumlardan bilgi ve belge istenebilir.
12-Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara mezun oldukları tarihten itibaren altı ay içinde müracaat etmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.
13-Türkiye’de çalışmayan ancak Bakanlar Kurulunca belirtilecek kapsam ve tutarda yatırım yapacaklar ile bunların yabancı eşi, kendisinin ve eşinin ergin olmayan veya bağımlı yabancı çocuğu; Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir. 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunun, 6458 sayılı Kanunda meydana getirdiği bu değişiklikle ülke ekonomisine katkı sağlayacak nitelikli yabancıların teşvik edilmesi ve yabancılara ikamet izni işlemlerinde kolaylık sağlanması amaçlanmıştır.
14-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar,
Bu amaçla ikamet izni talebinde bulunan yabancılara en fazla beşer yıllık sürelerle ikamet izni düzenlenebilir.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ ŞARTLARI NELERDİR?

Kısa dönem ikamet izninin düzenlenebilmesi için yabancıların hangi şartları taşıması gerektiği 6458 sayılı Kanunun 32’nci maddesinde açıkça düzenlenmiştir. Bu kapsamda kısa dönem ikamet izni için gereken şartlar özetle şunlardır;

– Türkiye’de kalış amacıyla ilgili destekleyici bilgi ve belgeleri ibraz etmek,

– Anılan Kanunun 7 nci maddesi kapsamına girmemek,

– Genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olmak,

– İstenilmesi halinde, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunmak,

– Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermek.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

            Vizenin veya vize muafiyet süresinden fazla ya da 90 günden fazla kalacak yabancıların ikamet iznine başvurması gerekir.  Türkiye’de İkamet izni alabilmek için vize süresi içerisinde  e-ikamet.goc.gov.tr adresinden ikamet izni başvurusunda bulunulması gerekir. Buradan ikamet izni için randevu alınması gerekir. Başvuruya başlamadan önce yabancılar için düzenlenen özel sağlık sigortası yapılmalı ve poliçe numarası alınmalıdır. Başvuru tamamlandıktan sonra mutlaka ikamet izni başvuru formunun çıktısının alınması gerekir. Randevu başvurusu tamamlandıktan ve başvuru formunun Çıktısı alındıktan sonra Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından başvurucuya bilgi mesajı gönderilir. Bu bilgi mesajında randevu günü ve saati belirtilir. Ancak bazen  e-ikamet.goc.gov.tr adresinden ikamet izni için randevu alınmaya çalışılsa da teknik sorunlar sebebiyle alınamadığı durumlar meydana gelebilir. Böyle bir durumda kaçak duruma düşmemek için bizzat Göç İdaresine gidilerek teknik sorunlar nedeniyle randevu alınamadığının belirten bir dilekçe ile randevu başvurusunda bulunulabilir. Randevu alındıktan sonra başvuru için Göç İdaresine başvurucu veya vekili bizzat gitmesi gerekecektir.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Kısa dönem ikamet izni başvurusu için randevu alan başvurucu veya vekili randevu tarihinde ikamet izni başvurusunda bulunmak için Göç İdaresine giderken yanında bulundurması gereken belgeler;

  1. İkamet izni başvuru formunun çıktısı,
  2. Başvuru tarafından yaptırılmış olan Özel Sağlık Sigortası Poliçesi,
  3. Pasaportun işlem gören sayfaları (kimlik bilgileri ve fotoğrafın bulunduğu sayfa ile giriş-çıkış ve vize bilgilerini gösterir sayfa),
  4. 4 Adet biyometrik fotoğraf,
  5. Noter Onaylı Kira sözleşmesi sureti,
  6. İkamet İzni Harç Bedelinin ödendiğine dair banka dekontlarının aslı .
    Bu belgeler ilk başvuru için yeterli olmakla beraber Göç İdaresi Başvurucunun, başvurusunu destekleyen belgeler talep edebilmektedir. Eğer Göç İdaresi başvurucudan ek belgeler talep ederse bu belgeleri tamamlamak için ek süre vermesi gerekir. 6458 sayılı Kanunun yanında Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 28 nci ve 29 uncu maddelerinde kısa dönem ikamet izninine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

KISA DÖNEM İKAMET İZNİ KAÇ YILLIK SÜRE İÇİN VERİLİR?

             Kısa dönem ikamet izni, 6458 sayılı Kanunun 31’inci maddesindeki istisna süreler haricinde her defasında en fazla ikişer yıllık sürelerle düzenlenir.اترك تعليقاً

arالعربية
tr_TRTürkçe psپښتو fr_FRFrançais afAfrikaans en_USEnglish fa_IRفارسی ru_RUРусский arالعربية